गोपीनाथ मुुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना अनुदान वितरीत

गोपीनाथ मुुंडे शेतकरी अपघात निमा योजनेमध्ये सुधारर्ा करुन सन 2023-24पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात मदत योजना सुंदभागकर “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुदान योजना” च्या अंमलबजावणीबाबत. (१) येथे शासनाने दिनांक 19.04.2023 रोजी मान्यता दिली आहे. Tsaya त्यानुसार मुख्य सुंदभागकर, कृषी आयुक्तालय, शुद्ध. (२) इतर “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा 2023-24 या आर्थिक वर्षातील तरतुदीतून “सानुग्रह … Read more