गोपीनाथ मुुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना अनुदान वितरीत

 गोपीनाथ मुुंडे शेतकरी अपघात निमा योजनेमध्ये सुधारर्ा करुन सन 2023-24पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात मदत योजना
सुंदभागकर "गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुदान योजना" च्या अंमलबजावणीबाबत. (१)
येथे शासनाने दिनांक 19.04.2023 रोजी मान्यता दिली आहे. Tsaya त्यानुसार मुख्य
सुंदभागकर, कृषी आयुक्तालय, शुद्ध. (२) इतर “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा
2023-24 या आर्थिक वर्षातील तरतुदीतून "सानुग्रह अनुदान योजना" योजनेअंतर्गत अनुदान
मंजूर करण्यासाठी त्यानुसार गोपीनाथ मुंडे लोकसभेचे सुरक्षा अनुदान करायचे आहे या योजना योजनेअंतर्गत 2023-24 या वर्षासाठी आर्थिक इकारिता निभागत्री उपलब्ध आहे. निधी सदस्य रु. 12.00 कोटी मूल्य सुंदभागकर. (३) येथे सरकार निरपेक्ष आहे उक्त अनिवार्य विभागाच्या पत्र क्रमांक (2) मध्ये प्राप्त झालेल्या विनंतीनुसार 17.45 कोटींचा निधी मंजूर करण्याचा विषय शासनाच्या विचाराधीन होता.

 

Leave a Comment